27.6.2019

KATE Project: creating a hybrid service model for international comers in Finland

The main aim of the project South Savo easily accessible services model to international comers - paths to working life and entrepreneurship is to create a hybrid service model, which builds and provides a variety of innovative services to entrepreneurs, international comers and public authorities in South Savo, Finland. A hybrid service model implies a combination or integration of the strengths of face-to-face interaction with technologically mediated interaction (Boelens et al., 2015).  

The effective integration of both components depends on context factors such as learning goals, target group, size of the target group, and/or content. Blended services have attracted renewed interest in the light of the new demands on European education and job market systems led by  increasing numbers of international comers arriving in Europe (Castaño-Muñoz, J., et al., 2018). 

In South Savo, the blending service model of the KATE project offers a tailor-made training and employment plan for international comers based on their educational background and work experience. By understanding and capturing the requirements of working life, this model creates a value chain for every project participant in terms of education and employment paths. The educational pathway is going to be built and supported through studying counselling, educational cards (hygiene passports and occupational safety cards) and apprenticeship contracts. The work pathway is going to be supported among other things by job coaching and counseling, and by familiarizing with Finnish working practices and rules. A very important pillar of our services is business establishment counselling, whereas business ideas are evaluated and possibly supported at every stage of business building. The project services are provided mostly by our team, but also they are bought from external providers.

As for the digital services, project' participants and other interested parties can contact us directly through our website chat, www.katehanke.fi.  Outside working hours we answer within 24 hours. For entrepreneurs, the website provide up-to-date information on, among other things, the employment of a foreign employee. Our objective is also pilot different types of digital tools (for example video interaction) through which clients can easily contact us. 

KATE project works closely with other projects as well as with regional, national, and international actors dealing with the employment of international comers. Tight collaboration avoids duplication and fragmentation of services, and enables us to create a functional and easy-to-use service model for our target group.

KATE project is funded by the European Social Fund and the South Savo ELY Center (Otava Opisto is the coordinator, and Mikkeli Development Company Miksei Oy is the co-partner). The duration of the project is 1.1.2019-30.6.2021.


References
Ruth Boelens, R., Van Laer, S.,  De Wever, B., and Jan Elen (2015). Blended learning in adult
             education: towards a definition of blended learning.
             https://biblio.ugent.be/publication/6905076/file/6905079 
Castaño-Muñoz, J., Colucci, E., and H. Smidt (2018). Free digital learning for inclusion of migrants   
            and refugees in Europe: a qualitative analysis of three types of learning purposes.
           International Review of Research in Open and Distributed Learning. Vol. 19 (2), 1-21.   

3.6.2019

Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisuus syntyneisiin nähden on alueella erityisen suurta. Ulkomaan kansalaisten osuus maakunnassa on vain noin 2%. He ovat usein työikäisiä ja hyvin motivoituneita osallistumaan työelämään. Monella heistä on koulutus ja työkokemusta, mutta Suomessa voi olla erilaiset koulutus- ja pätevyysvaatimukset, mikä hankaloittaa töihin pääsyä. Lisäksi puutteellinen kielitaito vaikeuttaa työllistymistä. Maakunnallisella tasolla haasteena on myös maahanmuuttajille tarjottavien palveluiden hajanaisuus ja päällekkäisyys.

KATE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama maakunnallinen hanke (Otavan Opisto on päätoteuttaja, ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on osatoteuttaja). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-30.6.2021. KATE on lyhenne hankkeen koko nimestä Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle, matalan kynnyksen palvelumalli. Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli. Malli toimii Etelä-Savon maakunnan yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä niin kasvotusten kuin myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka asuvat Etelä-Savon maakunnassa. Naisten asemaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Toinen pääkohderyhmä on Etelä-Savolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.  Tavoite on, että hankkeen päättymisen jälkeen tämä palvelumalli olisi pysyvästi käytössä Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa KATE hankkeen sulautuva palvelumalli tarjoaa kansainvälisille tulijoille räätälöidyn koulutus- ja työllisyyssuunnitelman, joka perustuu heidän koulutustaustaan ja työkokemukseen. Sulautuvassa palvelumallissa palvelut tuotetaan lähi- ja verkkopalveluina antaen mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan palveluun. Ymmärtämällä työelämän tarpeet tämä malli luo arvoketjuja jokaiselle asiakkaalle koulutuksen ja tulevaisuuden työllisyyden osalta.Verkkopalvelun osalta tärkein työväline KATE hankkeessa on hankkeen websivusto www.katehanke.fi. Asiakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan meihin sivuston chatin kautta. Työaikojen ulkopuolella jätettyihin viesteihin vastataan 24 tunnin sisällä, näin ollen viestin lähettäjän ei tarvitse yrittää uudestaan, vaan häntä lähestytään hankkeen työntekijöiden toimesta. Yrittäjiä ajatellen websivuille kootaan ajankohtaista tietoa muun muassa ulkomaalaisen työntekijän työllistämisestä ja erilaisista lupa-asioista. Myös yrittäjät voivat lähestyä hanketta chatin kautta.

Lähipalveluna järjestettävät palvelut henkilöasiakkaille ovat esimerkiksi ohjattua työnhakuvalmennusta, työvalmentaja ohjausta, koulutuksia, vertais-mentorointia, työelämän luentoja sekä yrityksen perustamisneuvonta. Hanke tiimi on tarvittaessa henkilöasiakkaan sekä työnantajan tukena ja apuna työsuhteen alussa. Työnantaja saa halutessaan tietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa, kuten mahdollisista TE-palvelujen työllistämistuista.

KATE tekee tiivistä yhteistyötä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa jotka käsittelevät kansainvälisten tulijoiden työllistymistä. Sujuvan ja tiiviin yhteistyön avulla vältytään päällekkäisyyksiltä ja palvelujen pirstoutumiselta, sekä pystymme luomaan kohderyhmää ajatellen toimivan ja helppokäyttöisen palvelumallin.

Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisu...