3.6.2019

Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisuus syntyneisiin nähden on alueella erityisen suurta. Ulkomaan kansalaisten osuus maakunnassa on vain noin 2%. He ovat usein työikäisiä ja hyvin motivoituneita osallistumaan työelämään. Monella heistä on koulutus ja työkokemusta, mutta Suomessa voi olla erilaiset koulutus- ja pätevyysvaatimukset, mikä hankaloittaa töihin pääsyä. Lisäksi puutteellinen kielitaito vaikeuttaa työllistymistä. Maakunnallisella tasolla haasteena on myös maahanmuuttajille tarjottavien palveluiden hajanaisuus ja päällekkäisyys.

KATE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittama maakunnallinen hanke (Otavan Opisto on päätoteuttaja, ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy on osatoteuttaja). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2019-30.6.2021. KATE on lyhenne hankkeen koko nimestä Kansainväliset tulijat Etelä-Savon työelämä- ja yrittäjyyspolulle, matalan kynnyksen palvelumalli. Hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivinen, sulautuva matalan kynnyksen palvelumalli. Malli toimii Etelä-Savon maakunnan yrittäjien, kansainvälisten työntekijöiden ja viranomaisten välillä niin kasvotusten kuin myös digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, jotka asuvat Etelä-Savon maakunnassa. Naisten asemaan tullaan kiinnittämään erityistä huomiota. Toinen pääkohderyhmä on Etelä-Savolaiset yritykset ja yritykset, jotka haluavat investoida Etelä-Savoon.  Tavoite on, että hankkeen päättymisen jälkeen tämä palvelumalli olisi pysyvästi käytössä Etelä-Savossa.

Etelä-Savossa KATE hankkeen sulautuva palvelumalli tarjoaa kansainvälisille tulijoille räätälöidyn koulutus- ja työllisyyssuunnitelman, joka perustuu heidän koulutustaustaan ja työkokemukseen. Sulautuvassa palvelumallissa palvelut tuotetaan lähi- ja verkkopalveluina antaen mahdollisuuden ajasta ja paikasta riippumattomaan palveluun. Ymmärtämällä työelämän tarpeet tämä malli luo arvoketjuja jokaiselle asiakkaalle koulutuksen ja tulevaisuuden työllisyyden osalta.Verkkopalvelun osalta tärkein työväline KATE hankkeessa on hankkeen websivusto www.katehanke.fi. Asiakkaat ja muut asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä suoraan meihin sivuston chatin kautta. Työaikojen ulkopuolella jätettyihin viesteihin vastataan 24 tunnin sisällä, näin ollen viestin lähettäjän ei tarvitse yrittää uudestaan, vaan häntä lähestytään hankkeen työntekijöiden toimesta. Yrittäjiä ajatellen websivuille kootaan ajankohtaista tietoa muun muassa ulkomaalaisen työntekijän työllistämisestä ja erilaisista lupa-asioista. Myös yrittäjät voivat lähestyä hanketta chatin kautta.

Lähipalveluna järjestettävät palvelut henkilöasiakkaille ovat esimerkiksi ohjattua työnhakuvalmennusta, työvalmentaja ohjausta, koulutuksia, vertais-mentorointia, työelämän luentoja sekä yrityksen perustamisneuvonta. Hanke tiimi on tarvittaessa henkilöasiakkaan sekä työnantajan tukena ja apuna työsuhteen alussa. Työnantaja saa halutessaan tietoa ulkomaalaisen työntekijän palkkaamiseen liittyvissä asioissa, kuten mahdollisista TE-palvelujen työllistämistuista.

KATE tekee tiivistä yhteistyötä muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa jotka käsittelevät kansainvälisten tulijoiden työllistymistä. Sujuvan ja tiiviin yhteistyön avulla vältytään päällekkäisyyksiltä ja palvelujen pirstoutumiselta, sekä pystymme luomaan kohderyhmää ajatellen toimivan ja helppokäyttöisen palvelumallin.

Hankkeen esittely

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä on tapahtunut negatiivinen luonnollinen väestönmuutos, eli kuolleisu...